Waarborg continuïteit

Van Ontdekkend Leren (OL) zijn Ontdekkend Leren Lezen (OLL), dat uit Klank- en vormspel en de drie delen van Zo ontdek ik het lezen! bestaat, en het ontwikkelingsvolgsysteem Klimroos beschikbaar voor het basisonderwijs.

Er is een stichting in voorbereiding die OL en die producten onmiddellijk van mij overneemt om de belangen van OL en van OLL te behartigen, zodra mij iets overkomt.  

Vooralsnog zal voor de nog op te richten stichting gelden:

  • Het doel van de stichting is het in wetenschappelijk opzicht – theoretisch en praktisch – bewaken, doen groeien, verdedigen en uitleggen van OL en zijn materialen.
  • Op zeker ogenblik benoem ik het eerste algemene bestuur van de stichting. Dat bestuur bestaat uit zeven leden.
  • Na de eerste benoeming wordt een lid voor twee jaar gekozen. Een lid is herkiesbaar.
  • Van de zeven bestuursleden hebben er ten minste drie een academische opleiding en zijn er ten minste drie met onderwijsbevoegdheid en werkzaam op een basisschool met een OLL-licentie (voortaan ‘OLL-school’).
  • Het algemene bestuur kiest een dagelijks bestuur dat uit drie leden bestaat. Van deze drie is er ten minste één academicus en één onderwijsbevoegde die aan een OLL-school werkzaam is.
  • Indien er geen drie academici en geen drie onderwijsbevoegden aan een OLL-school beschikbaar zijn voor het bestuur, mag iedere andere persoon worden gekozen, maar slechts voor één jaar. Het bestuur tracht het aantal bestuursleden voor één jaar te beperken, maar een uitzondering zou bijvoorbeeld iemand kunnen zijn die binnen twee jaar onderwijsbevoegd hoopt te worden.
  • Het algemene bestuur benoemt de directeur van OL.
  • Over de bedrijfsvoering van OL wordt bij gewone meerderheid besloten, maar voor een verandering in de materialen dienen vijf van de zeven bestuursleden vóór te stemmen.

Na enkele eerste stappen in 2018 en 2021 is op 22 mei 2023 het voorbereiden van de op te richten stichting definitief ter hand genomen. Mocht op het ogenblik dat mij iets overkomt, de op te richten stichting er nog niet zijn, dan neemt Stichting Histos haar oprichting van mij over.
   Deze webpagina zal worden bewerkt in het licht van de jongste stand van zaken.

dr. Ewald Vervaet

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 23 mei 2023

To top